විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතියේ පැවැත්වෙන වෘත්තීය සමිති ක්‍රියා මාර්ග හේතුවෙන් විශ්ව විද්‍යාලය නැරඹීම සඳහා නීති පැනවෙයි..

විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතියේ පැවැත්වෙන වෘත්තීය සමිති ක්‍රියා මාර්ග හේතුවෙන් විශ්ව විද්‍යාලය නැරඹීම සඳහා දැනට අවසර ලබා ගත් පාසල් / ආයතන හට බාහිර පරිසරය පමණක් නැරඹිය හැකි බව කාරුණිකව සලකන්න.

Please note that visiting schools and institutions that received permission to visit the University may visit only the outside area due to the ongoing trade union action initiated by the non-academic staff.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *